Bilgiler alınıyor...

Üyelik Sözleşmesi
1- Taraflar
 
İşbu Kullanıcı sözleşmesi (bundan böyle 'Sözleşme' olarak anılacaktır), SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU A.Ş. (SPL) ile Sınav Başvuru Sistemi'ne (SBS üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının SBS'ye üye olması amacıyla düzenlenmiş ve sözleşmenin, SBS'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında kabul edilmiştir.
 
Kullanıcı, Siteye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
2- Tanımlar
 
SPL: SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU A.Ş. (SPL)
 
Site/Siteler: http://basvuru.spl.com.tr isimli alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web siteleri.
 
SBS: Sınav Başvuru Sistemi
 
Kullanıcı: Siteye üye olan ve Sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişi.
 
Sisteme Erişim Araçları: Üyenin, Üye Hesabı Sayfası ve SBS Hizmetleri'ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre vb.. yalnızca üye tarafından bilinen bilgileri,
 
Üye Hesabı Sayfası: Üyenin yalnızca Sisteme Erişim Araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, SBS'ye içerik ve bilgi yüklediği kendisine özel sayfasını ifade etmektedir.
 
3- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
 
Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, SPL tarafından üyelerin sınav başvuru ekranı hizmetlerinden yararlanabilmesini, bu kapsamda üyelerin sınav başvurusu, sınav sonuç itirazı ve sınav sonuçlarının üye tarafından takip edilebilmesi vs. gibi hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 
4- Hak ve Yükümlülükler
 
4.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri
 
a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, SBS'deki hizmetlerden faydalanırken ve SBS'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, SBS'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm sermaye piyasası mevzuatına uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
 
b) Üye, SPL'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üyelere ait gizli/özel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 
c) Üyelerin, SBS üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, Sisteme Giriş Araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan SPL'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
d) Üye, Üye Hesabı Sayfası'nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Sayfasını başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; SPL'nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşmeyi feshetme ve üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üyeler, SPL'nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme'nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 
e) Üye, Lisanslama sınavı bedelinin ücreti tahsil edilirken, verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bankalar ile arasında doğacak anlaşmazlıklardan, SPL' nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
f) Üye, Lisanslama sınav bedeline ait faturanın e-arşiv fatura kapsamında düzenleneceğini ve SBS tarafından doğrulanan e-posta adresine otomatik iletileceğini, fatura gönderim türünü üyelik profili altından istediği zaman değiştirebileceğini, fatura gönderim türü kargo olarak seçmesi durumunda e-arşiv fatura çıktısı alınarak kargo ücreti karşı ödemeli olacak şekilde tarafına gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
g) Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri eylemler sebebiyle SPL' nin uğrayacağı zararlardan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
h) Üyenin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle 3. kişi ve kurumlar tarafından herhangi bir şekilde SPL' ye bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin SPL tarafından kendisine ihbar edilebileceği, bahsi geçen dava ve talep sonucu SPL' nin herhangi bir zarara uğraması durumunda zararın SPL tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
ı) Üyenin işbu sözleşmenin 4.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, SPL işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etme, Üyeliği askıya alma veya iptal edebilme hakkını saklı tutar.
 
i) Üye SBS'de yer alan "ADAY ELEKTRONİK TAAHHÜTNAME"de yer alan hususların tamamını okuduğunu ve belirtilen hususlara göre hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder,
 
j) Üye, sınav başvuru süresince ve sonrasında, Sınav Kılavuzu'nda yer alan düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri uyarınca yerine getirmekle yükümlü olduğu hususlar, sınav ve/veya yerleştirmelerle ilgili olarak alınan/alınacak her türlü yeni karar ve gerekli görülen değişiklikler hakkında , SPL'nin üyeye bizzat ulaşarak herhangi bir hatırlatmada ve/veya uyarıda bulunma zorunluluğunun olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder,
 
k) Üye, sınavlar ve/veya yerleştirmeler ile ilgili olarak yeni alınacak kararlara ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgileri, SPL'nin internet sayfasından kamuoyuna duyuracağını bu nedenle herhangi bir mağduriyet yaşamaması için SPL'nin internet sayfasını sık sık kontrol etmesi gerektiğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder,
 
l) Üye SBS işlemlerin bitiminden sonra çıkış yapmak zorundadır.
 
4.2. SPL 'nin Hak ve Yükümlülükleri .
 
a) SBS'de gerekli görülmesi halinde SPL'nin kendisi, resmi makamlardan ve/veya diğer 3. kişi ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda SBS'nin ilgili yerlerinde her zaman değişiklik yapabilme, üyelerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SPL, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
 
b) SPL, SBS içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. SPL tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar SPL tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyelere duyurabilir.
 
5- Diğer Hükümler
 
5.1. Fikri Mülkiyet Hakları
 
a) SBS'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (SPL'nin telif haklarına tabi çalışmalar) SPL'ye ait ve/veya SPL tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, SPL bilgilerini ve SPL'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SPL'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler SPL'nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
 
b) SPL'nin; bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, markaları, görünümü veya SBS vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 
5.2. Sözleşme Değişiklikleri
 
SPL, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan değiştirildiği tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 
5.3. Mücbir Sebepler
 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SPL işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SPL için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SPL'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, SPL 'nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SBS'ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla SPL'nin makul kontrolü haricinde gelişen ve SPL'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 
İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.
 
İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hal yeri Kuruluş merkezimizin bulunduğu yerdeki Mahkemeler ve İcra Daireleridir.
 
5.5. SPL' nin Kayıtlarının Geçerliliği
 
Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SPL'nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, SPL'yi yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.6. Yürürlülük
 
İşbu Sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.