İşlem Yapılıyor

SPL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1 - Taraflar

İşbu SPL Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketi (bundan böyle “SPL” olarak anılacaktır) ile SPL Başvuru Sistemine üye olan gerçek kişi arasında (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) Kullanıcının SPL Başvuru Sistemine üye olması amacıyla düzenlenmiş ve Sözleşmenin, elektronik ortamda Kullanıcı tarafından SPL Başvuru Sistemi üzerinden onaylanması anında kabul edilmiştir.

2 - Tanımlar

SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketini,
SBS: SPL Başvuru Sistemini,
Site/Siteler: basvuru.spl.com.tr isimli alan adı ve spl.com.tr alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan SPL’ye ait diğer internet sitelerini,
Kullanıcı: Siteye üye olan ve Sitede sunulan hizmetlerden, işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi,
Kullanıcı Hesabı Sayfası: Kullanıcının yalnızca Sisteme Erişim Araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, SBS’ye içerik ve bilgi yüklediği, sınav, lisans ve eğitim süreçlerine ilişkin iş ve işlemler yaptığı kendisine özel sayfasını,
Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının, SBS hizmetlerine erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre vb. yalnızca Kullanıcı tarafından bilinen bilgilerini,
Sınav Kılavuzu: Kâğıt ortamında ve elektronik ortamda düzenlenen lisanslama sınavlarına ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı ayrı ayrı hazırlanarak SPL sitelerinden yayımlanan iki farklı dokümanın ikisini birden,

ifade eder.

3 - Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Sözleşmenin konusu ve kapsamı; SPL tarafından Kullanıcının sınav, lisans ve lisans yenileme başvuru süreçlerine ilişkin tüm işlemleri yapabilmesi, takip edebilmesi, görüntüleyebilmesi vb. hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini kapsar.

4 - Hak ve Yükümlülükler

4.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, SBS’deki hizmetlerden faydalanırken ve SBS’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yaparken sermaye piyasası mevzuatının ilgili düzenlemelerine, işbu Sözleşme içerisinde yer alan hususlara, güncel Sınav Kılavuzunda yer alan tüm düzenlemelere, SBS’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, SPL’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmî makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmî makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait gizli/özel bilgileri resmî makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

c) SBS üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullanılan Sisteme Erişim Araçları`nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasının önlenmesi vb. hususlar tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır.

d) Kullanıcı, Sisteme Giriş Araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, yetkisiz kişiler tarafından kullanılması gibi hususlardaki kendi ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan SPL’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı Sayfasında yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcı, kendisi için oluşturulmuş Üyelik Hesabı Sayfasını başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde SPL’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

h) Kullanıcı, sınav, lisans ve eğitim süreçlerine ilişkin olarak SBS üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yaptığı ödemelerde, verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bankalar ile arasında doğacak anlaşmazlıklardan, SPL’nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Kullanıcı, lisans ücreti, lisans yenileme ücreti, sınav konusu (modül) yenileme ücreti, sınav ücreti ve sınav sonuç itirazı ücreti hususlarına ilişkin faturanın e-Arşiv faturası olarak düzenleneceğini, söz konusu faturanın Kullanıcı tarafından SBS’ye girilmiş olan e-posta adresine otomatik olarak iletileceğini, fatura gönderim tercihini SBS’de değiştirebileceğini, fatura gönderim tercihinin “Kargo ile Gönderim” olarak seçilmesi durumunda e-Arşiv faturasının SPL tarafından çıktısının alınarak kargo ücreti karşı ödemeli olacak şekilde kendisine gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kullanıcı, kendisinin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği eylemler, verdiği bilgiler, yaptığı iş ve işlemler sebebiyle SPL’nin uğrayacağı zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcı kendisinin işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması ve yukarıda yer alan hususlar sebebiyle üçüncü kişi ve kurumlar tarafından herhangi bir şekilde SPL’ye bir dava açılması ve/veya herhangi bir talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve/veya talebin SPL tarafından kendisine ihbar edilebileceği, bahsi geçen dava ve talep sonucu SPL’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda zararın SPL tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Kullanıcı, kendisinin işbu Sözleşmenin 4.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, SPL’nin işbu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etmeye, Üyelik Hesabı Sayfasını askıya almaya, iptal etmeye yetkisinin ve hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Kullanıcı, Sınav Kılavuzu ve SBS’de yer alan “ADAY ELEKTRONİK TAAHHÜTNAME”de belirtilen hususlara göre hareket etmesi gerektiğini bildiğini, aksi halde hiçbir şekilde SPL’nin sorumluluğunun olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Kullanıcı, sınav başvuru süresince ve sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri ve Sınav Kılavuzunda yer alan düzenlemeler uyarınca yerine getirmekle yükümlü olduğu hususlar, sınav ve/veya yerleştirmelerle ilgili olarak alınan/alınacak her türlü yeni karar ve gerekli görülen değişiklikler hakkında SPL’nin Kullanıcıya bizzat ulaşarak herhangi bir hatırlatmada ve/veya uyarıda bulunma zorunluluğunun olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

n) Kullanıcı, sınavlar ve/veya yerleştirmeler ile ilgili olarak yeni alınacak kararlara ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgileri, SPL’nin internet sitesinde yayımlayacağını bu nedenle herhangi bir mağduriyet yaşamaması için SPL’nin internet sitesini sık sık kontrol etmesi gerektiğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) Kullanıcı, SBS’de meydana gelebilecek olası sistemsel aksaklıklar nedeniyle başvuruların geçici bir süre alınamaması durumunda Sınav Kılavuzunda belirtilen başvuru süresi içerisinde olmak kaydıyla sınav başvurularını daha sonra yapması gerektiğini bildiğini, sınav başvurularının belirtilen zaman içerisinde yapılması sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, sınav başvurusunu yapmadığı durumda SPL’nin sorumlu olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Kullanıcı, SBS’de yapmış olduğu iş ve işlemlerin bitiminden sonra sistemden güvenli bir şekilde çıkış yapmak zorunda olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Kullanıcı, SBS’ye üye olarak, Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. SPL’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) SPL, gerekli görülmesi halinde veya resmî makamlardan ve/veya diğer üçüncü kişi ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda SBS’nin ilgili yerlerinde her zaman değişiklik yapabilme, SBS’yi Kullanıcının erişimine kapatabilme ve Kullanıcılar tarafından yüklenen fotoğraf ve belgeleri silme hakkını saklı tutar. SPL, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanma yetkisine sahiptir.

b) SPL, gerek ve ihtiyaç duyması halinde SBS uygulamasında dilediği zaman değişiklikler, geliştirmeler ve/veya uyarlamalar yapabilir. SPL tarafından yapılan bu iş ve işlemler için Kullanıcılardan herhangi bir onay, izin, geri bildirim ve görüş almaz. Ayrıca, söz konusu değişiklikler, geliştirmeler ve/veya uyarlamalarla ilgili SPL’nin Kullanıcılara duyurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

5- Diğer Hükümler

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) SBS’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (SPL’nin telif haklarına tabi çalışmalar) SPL’ye aittir ve/veya SPL tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, SPL bilgilerini ve SPL’nin telif haklarına tabi çalışmalarını satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde lisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SPL’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcılar SPL’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) SPL’nin; bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, markaları, görünümü veya SBS vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2. Sözleşme Değişiklikleri

SPL, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, değiştirildiği tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SPL işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SPL için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SPL’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, pandemi, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, SPL'nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SBS’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla SPL’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve SPL’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hal yeri SPL merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkemeler ve İcra Daireleridir.

5.5. SPL’ nin Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SPL’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, SPL’yi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193’üncü madde anlamında delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Yürürlük

İşbu Sözleşme Kullanıcının SBS üzerinden elektronik olarak onay verdiği anda yürürlüğe girer.